Ανύψωση Ιγμορείου

Home / Ανύψωση Ιγμορείου
Ανύψωση Ιγμορείου

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία μεγάλη ζήτηση για την επέμβαση ανύψωσης του ιγμορείου. Τι εννοούμε λέγοντας ανύψωση ιγμορείου και σε ποιες περιπτώσεις συνιστάται αυτή;

Το ενδιαφέρον έχει προκύψει από την ανάγκη αποκατάστασης της οπίσθιας νωδότητας της άνω γνάθου με οδοντικά εμφυτεύματα. Είναι γνωστό ότι όταν δεν υφίσταται επαρκές οστούν, λόγω των φλεγμονών και της πνευμάτωσης του ιγμορείου,- που είναι μία εξελισσόμενη και δυναμική κατάσταση- ελαττώνεται το ύψος του φατνιακού οστού. Έτσι, προκύπτει η αναγκαιότητα να μεταμοσχεύσουμε οστούν στην περιοχή αυτή, ώστε να δημιουργήσουμε υποδομή να δεχθεί οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα.

Ποια είναι η χειρουργική τεχνική που χρησιμοποιείται σήμερα περισσότερο;

Κάνουμε μία τομή ακριβώς στην ακρολοφία της οπισθίας νωδότητας, δημιουργούμε ένα κρημνό προστομιακά με ευρεία βάση, αφαιρούμε το προστομιακό πέταλο με την χρήση του πιεζοτόμου, μια συσκευή που λειτουγεί με υπερήχους και δεν επηρρεάζει την μεμβράνη του ιγμορείου, μειώνοντας τον πόνο και τις μετεγχειρητικές επιπλοκέ, ώστε να μπορούμε να επισκεφθούμε την μεμβράνη χωρίς να την τραυματίσουμε.

Με ειδικά εργαλεία στη συνέχεια αποκολλούμε  την μεμβράνη από την περιφέρεια του οστικού παραθύρου εσωτερικά. Με ιδιαίτερη προσοχή, προχωράμε στο οστικό έδαφος του ιγμορείου, ώστε να ανυψωθεί η μεμβράνη και να απωθηθεί προς τα πάνω και έσω, και αφού την κινητοποιήσουμε ικανοποιητικά, αυτή πτυχώνεται στην οροφή της.

Μετά την καλή ανύψωση της μεμβράνης, τοποθετούμε το μόσχευμα που έχουμε στη διάθεσή μας με την έννοια της συμπύκνωσης χρησιμοποιώντας αντίστοιχα εργαλεία συμπύκνωσης με κατεύθυνση από το έδαφος του ιγμορείου προς τα κάτω και πίσω και άνω.

Τέλος με την χρήση αυξητικών παραγόντων, μεμβράνης PRF και  την χρήση κατάλληλων μοσχευμάτων έχουμε αύξηση του οστού με μεγάλα ποσοστά επιτυχίας.